ekologicky dostupné teplo

Časté dotazy

Jak vybrat kotel?

Kotel se zásobníkem

Pokud požadujete pohodlí a automatický provoz. Při vytápění velmi vhodnou volbou je koupit automatický kotel se zásobníkem pro ekologické spalování tuhých paliv. Charakteristickým znakem těchto kotlů je dávkováni přesného množství paliva, potřebného k dosažení požadované teploty vody. Proudění vzduchu rovněž probíhat automaticky, hodnota emisí při tomto typu hoření je velmi ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Sestava automatického kotle obsahuje el. řidíci jednotku, ventilátor, zásobník na palivo a podavač se šnekovým motorem.

Provoz kotle, tzn. dávkováni paliva je většinou jednou za (3-14 dní), spočivá v naplnění zásobníku palivem. Kontejner paliva (zásobník) může být umístěn na levé nebo pravé straně kotle (v závislosti na vašich definici vašich potřeb). Na kotel se díváme vždy ze předu,tedy ze strany abychom měli el. řízení před sebou. Kotel se zásobníkem, je podle našeho názoru nejlepším zdrojem tepla v domě. Cenově velmi výhodným na provoz a také velmi výhodná cenová dostupnost požitých typů tuhých paliv.

Výběr kotle dle výkonu

Nejprve musíte určit výkon kotle, který bude potřebný k vytápění vašich prostor.

Tradičně standardní výška obytných místností v obytné budově je cca 2,60 m. Následujicí tabulka ukazuje poměr ,výkonu kotle na metr čtvereční vytápěné plochy,při zachování standardní výšky místnosti.

Výkon[kW] Plocha[m²]
10    85
14   120
16   135
20   170
23   200
25   220
28   245
34   300
45   400

Např. :
Dům o rozměrech 8 × 10m má dvě poschodí, které chcete vytápět:
2 × ( 8×10 ) nebo 160 metrů čtverečních.
Takže byste měli zvolit kotel s kapacitou cca 20 kW.

Vzorec pro výpočet výkonu kotle

Základní  palivo pro kotel je zpravidla uhlí. Při spalování náhradního paliva s nižší kalorickou hodnotou, jako je třeba dřevo, dosahuje výkon kotle nižší hodnoty. Proto byste měli vždy věnovat pozornost tomu, pro jaké palivo je uveden jmenovitý výkon.

Výše uvedená tabulka se týká starších domů. Pokud poživáte moderní topný systém s menší potřebou kapacity  otopné vody v potrubí a budova je dobře izolovaná, můžete si vybrat kotel, dle výkonu jeden stupeň nižší. Tato doporučení, pokud jde o výkon kotle již zahrnují ohřev teplé užitkové vody.

Pro výpočet hodnoty vytápěných prostor se nezapočitavá velikost snadno větraných místností jako jsou např.  garáž  anebo suterén. To z důvodu předimenzování vypočetné hodnoty výkonu kotle. Doporučená hodnota otopné vody je 60-85 °C

Jak zajistit vysokou výkonnost kotle po dlouhou dobu?

Kotel je třeba náležitě čistit za pomoci ocelových kartáčů. Očištění od usazenin umožní dobrý odběr tepla vodním pláštěm kotle. Průměr kartáče musí být vybrán tak, aby jej bylo možné z kotle pohodlně vytáhnout (nevybírat kartáče s příliš velikým průřezem, nejlepší je když je průřez asi o 5% menší než průřez čištěného prostoru).

Jak dopravit kotel a podavač domů?

Kotel může být rozebrán, což umožňuje převézt zvlášť podavač a zvlášť samotný kotel (výměník). Kotel je následně třeba opět složit a utěsnit žáruvzdorným silikonem.

Co se servisem?

Naše firma nabízí na své produkty záruční a pozáruční servis. Garantem je výrobce. V případě problémů rádi posloužíme radou nebo zasíláme chybějící nebo pokažené části.

Jak dobře nastavit kotel s podavačem?

Velmi důležité je přivádění dostatečného množství vzduchu během spalování. Vzduch je třeba přivádět v množství, které minimálně zajistí úplné spalování uhlí.

Vizuálně je to možné znázornit následovně: Zbytky žáru se musí nacházet na prstenu retorty, z retorty musí padat už jen popel. Hrášek se musí spalovat na retortě a ne uvnitř ní. „Kráter vypálený“ v retortě svědčí o příliš velkém proudu vzduchu. Příliš velký proud vzduchu ochlazuje kotel a způsobuje snížení účinnosti.

Nastavení clony ventilátoru nebo výkonu ventilátoru je třeba uzpůsobit vnějším podmínkám (teplotě). Ventilátor (vstup do ventilátoru) musí být někdy zacloněn až z 80–90%. Čím je venkovní teplota nižší tím je větší přirozený tah komínu, ve spojitosti s tím je třeba více omezit foukání. Spalování musí řídit program kotle a ne tah komínu. Když se uhlí dobře spaluje má oheň žlutou barvu a rozbíhá se nejen směrem nahoru ale také do stran. Oheň bílé barvy značí, že přívod vzduchu je příliš velký. Červený dýmající oheň zase označuje, že přívod vzduchu je příliš malý. Oheň musí být ustálený. Z retorty nemůže oheň vybuchovat jako z hořáku. U kotlů termo-tech.cz je klasický poměr nastavení doby přikládání uhlí a doby profukování 1 ku 3.

 1. příklad: 10 sekund přikládání uhlí/30 sekund vyčkáváni
 2. příklad: 15 sekund přikládání uhlí/45 sekund vyčkávání

Během léta může tento poměr představovat 1 ku 4. Např. 5 sekund přikládání uhlí/20 sekund vyčkávání.

Hysterzi je nejlepší nastavit na 1. stupeň (eventuálně jestli není tato možnost na 2. stupeň).

Dobu, po níž se zapne podavač bez ohledu na to, že teplota nespadla pod zvolenou hodnotu, nastavit na 20 minut.

Parametry činnosti kotle závisí na celé řadě činitelů (kvalita paliva, zařízení, standard budovy, …), proto je často nezbytný pokusný, individuální výběr parametrů práce kotle.

Kouření z kotle?

Když je přísun vzduchu do kotle větší než tah komínu dojde ke kouření. Je třeba zjistit, co je příčinou malého tahu komínu:

 • špatný komín (děravý, přeložení do jiných komínových kanálů)
 • příliš malý průřez nebo výška
 • nezateplený vnější komín
 • doplňková zařízení připojená k tomu samému kanálu komína
 • znečištěný komín nebo kotel
 • špatná konstrukce kolena nebo koleno na cestě do komína (příliš velké rohy, příliš mnoho kolen)
 • absence vynášejícího komínového připojení (spaliny musí už po vyvedení z kotle jít s lehkým sklonem nahoru)
 • příliš hluboké zavedení připojení do komínu
 • ventilační mřížka pod stropem s příliš velkými rozměry (mřížka může způsobovat tah špatným směrem)

Navíc je dobré u kotlů s profukováním omezit množství přiváděného vzduchu:

 • kovovou příclonou, která je nejčastěji umístěna na ventilátoru
 • parametry nastavovanými na řídící jednotce kotle

Dým vycházející z pece je přirozeným úkazem při řídkém roztápění pece, především během léta, když panují vysoké teploty. Způsobuje to absence tahu komína, absence podtlaku vytvářeného komínem. Abychom jeho výskyt omezili, stačí těsně před zatopením v peci vložit do komínu přes čistící otvor (dole, někde ve sklepě) noviny, zapálit je a čistící otvor zavřít. Vytvoří se tah komínu, z pece se nebude kouřit.

Vypadávání kolíku nebo blokování hlemýždě v kotli s podavačem?

Popis I

Vypadávání kolíku, blokování šneku je tou samou závadou jako přepalování (dislokace) pojistky v elektroinstalaci. Na tuto závadu se nevztahuje záruka a není zahrnuta do záruk výrobce nebo dovozce. Postačí pouze vyměnit pojistku. Když kotel uvolňuje kolík, blokuje šnek, může to být způsobeno:

 1. špatnou kvalitou paliva
 2. nesprávnou servisní údržbou kotle nebo její úplnou absencí.
 1. opotřebovaný šnek – místa prožraná rzí na šneku znesnadňují pohyb uhlí a otáčení šneku
 2. přívodová trubka je na vnitřní straně napadena korozí, zdrsňuje to její povrch – povrch trubky brzdí přesun paliva, znesnadňuje pohyby šneku a paliva. Má brzdící účinky jako struktura brusného papíru s hrubou zrnitostí.

Jak tomu odpomoci?

Dvakrát ročně:

 1. vymontovat a vyčistit šnek – pískovat nebo brousit, případně ho vyměnit
 2. čistit přívodovou trubka z vnitřní strany, škrábat, brousit, tak, aby byl její povrch hladký
 3. důkladně čistit koleno retorty. Musí být odstraněny ulpívající slepence.

Jak je vidět, činnosti spojené s vypadáváním kolíku nebo blokováním šneku spočívají především v čištění kotle (výměníku, podávacího mechanismu) a ve výměně použitých, namáhaných částí.

Práce spočívající především v čištění je nejlepší provést sám nebo je svěřit instalatérovi, který kotel instaloval. Jsou to práce za úplatu, proto k nim není třeba vyzývat výrobce nebo dovozce.

Účinky udržování kotle a jeho součástí v bezproblémovém stavu jsou garantovány. Čištění kotle a udržování provozních jednotek v náležitém technickém stavu patří mezi hlavní povinnosti uživatele. Při jejich dodržování jistě nebude docházet k poruchám jako je vypadávání kolíku, blokování šneku.

Popis II

Jestliže dochází k blokování nebo vypadávání kolíku je třeba vytáhnout šnek společně s motorem s převodovkou. Dislokovat kolík a vytáhnout šnek z motoru s převodovkou. Vyčistit trubku, ve které se nachází šnek. Mohl se do ní dostat např. kámen nebo dřevo. Po delším období používání se v trubce usazuje a cementuje prach. Tento prach je třeba odstranit. Zbytečné, čím dál častější, blokování šneku kotle s podavačem nebo vypadávání kolíku může být způsobeno také korozí nebo opotřebováním šneku. To způsobuje vlhké uhlí + agresivní sloučeniny, které se v něm vyskytují (síra). Nerovnosti, pórovitost, úbytky, promáčknutí, zohýbání způsobují značný nárůst odporu, což vede k vypadávání kolíku, blokování šneku a zobrazování poplachu na displeji.

Co je v takové situaci třeba udělat?

Šnek pískovat, brousit (povrch šneku musí být hladký s kovovým leskem), natírat antikorozními barvami nebo vyměnit šnek za nový. Případné objednávky šneku posílat s důkladným popisem výrobce a modelu kotle. V objednávce je nutné uvést délku pracovní části šneku, délku a průměr upevňovací části šneku – osy vedoucí do motoru s převodovkou. Je také třeba uvést, zda má upevňovací část vyfrézované drážky na klínu nebo jestli je otvor v kolíku – šroubku. Před složením – zavedením šneku do motoru s převodovkou namazat úchytnou část šneku tuhým mazadlem. To nás ochrání před rizikem zadření šneku v motoru s převodovkou.

Popis III

Kotel s podavačem si vynucuje systematické prohlídky a servisní péči. Jinak se bude zasekávat šnek. Zablokovaný šnek způsobuje zkrat motoru – bez odporu indukce. Motor funguje jako ohřívač, přehřívá se cívka. Tento stav způsobuje poškození kondenzátoru a startovací cívky, někdy úplné spálení motoru (v tom případě už motor pod napětím nebzučí). V obou dvou případech se dává motor do opravy do továrny – převíjení elektromotorů.

Profylakticky je po 3-4 letech práce elektrického motoru v kotli s podavačem, řeč je o motoru s převodovkou, zapotřebí vyměnit kondenzátor motoru. Tato menší investice ušetří pozdější vysoké náklady na opravy.

Po půl roce využívání kotle s podavačem se spálil deflektor a spadl ze závěsu?

Deflektor je namáhanou částí kotle a tak jako rošt v klasických kotlech podléhá opotřebování, proto je zapotřebí ho po jisté době vyměnit. Životnost deflektoru se výrazně zkracuje, jestliže ventilátor příliš mnoho a intenzivně fouká. Jestliže došlo k poškození deflektoru po krátké době užívání, nejedná se o vadu kotle ale zcela jistě o důsledek přívodu příliš mnoho vzduchu do kotle. Agresivní žár z retorty způsobuje poškození deflektoru. Za takovéto situace kotel nepracuje jako výhřevné zařízení ale jako topeniště u kováře, ve kterém se taví ocel, a deflektor se může přepálit.

Co když kotel nepoužíváme?

Nepoužívaný kotel musí být vždy naplněn vodou. Nevypouštíme vodu ze zařízení centrálního ohřevu. V létě je nejlepší otevřít všechny dvířka, aby se provětral střed kotle a eliminovala se zde hromadící vlhkost. Během doby nepoužívaní je také dobré vypojit z napájení řídící jednotku kotle, aby nedošlo k jejímu poškození během bouřky. I během topné sezony hrozí za bouřkových dnů našim elektronickým zařízením poškození způsobené přepětím.

Pohyblivý rošt kotle se hýbá čím dál méně. Pohyblivý rošt se zablokoval.

Pohyblivý rošt, závěs roštu a ložiska roštu jsou v kotli vystaveny vyjímečně nepříznivým pracovním podmínkám. Popel a vysoká teplota způsobují, při opominutí čištění a údržby, že se rošt zapeče – zůstane znehybněn. Není zde zapotřebí zdůrazňovat význam čištění kotle včetně roštu. Při této příležitosti je vždy zapotřebí zkontrolovat, jestli mezi příčky roštu nezapadl kámen nebo části kovu a nezablokovaly pohyblivý rošt. Během údržby je třeba ve vychladlém kotli vyčistit a namazat ložiska roštu, místa, která se navzájem třou nebo se proti sobě obracejí. Nejlepší je mazat použitým olejem nebo naftovým olejem. Vždy po určité době tato místa přemazat, silně potřít olejem – olej by měl stékat. Pokud je pohyb roštu omezen nebo došlo k zablokování roštu, je zapotřebí všechno důkladně vyčistit a místo jeho uložení tři dny po sobě mazat použitým nebo naftovým olejem. Následně je třeba rošt rozebrat. Po důkladném vyčištění všech součástí namazat místo uložení pohyblivého roštu – nejlépe grafitovým mazivem. Opět namontovat rošt do kotle. Čištění kotle včetně čištění roštu a údržba roštu patří mezi základní povinnosti uživatele prováděné uživatelem nebo instalatérem na objednávku. Závady způsobené nesprávnou údržbou kotle nebo vynecháním údržby mohou být opraveny pouze za úplatu.